Agenda: 04 Apr Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar op dinsdag 4 april gehouden in Hotel Oepkes te West-Terschelling, Hoorn. Aanvang 20.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn Agenda:
 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financieel verslag 2016 en verslag kascommissie
 6. Begroting 2017
 7. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Marga Wortel, Cees Spanjer en Sietze Hamstra. Aftredend en niet verkiesbaar is Iemke Bergsma. Het bestuur stelt Nienke Bakker-Cruiming voor als nieuwe penningmeester Hilde Zeeders als algemeen lid. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk twee etmalen voor aanvang van de vergadering.
 8. Benoeming lid kascommissie
 9. Hûske op e hoek
 10. Verslag redactie Schylge myn Lântse
 11. Werkgroep website
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Het bestuur. Het programma na afloop van het officiële gedeelte van de vergadering is nog niet bekend.  Ledenvergaderingbekijk agenda
Mededeling
Boschplaat

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met info@schylgemynlantse.nl

 

Stichting Húske op ‘e hoek

Donderdag 15 december hebben we een prachtige afsluiting gehad van de werkzaamheden rond de verplaatsing van het drenkelingenhuisje op de Bosplaat. Op die middag liet de techniek ons een beetje in de steek bij de presentatie van een filmpje over de verplaatsing, maar leve de dezelfde techniek,  u kunt dit alsnog bekijken op  https://youtu.be/hrN_ru4W1ZQ

 

ansicht haven terschelling

Cultuurhistorische Vereniging Terschelling

Onze vereniging heeft als doelstelling het opsporen, verwerven, tentoonstellen en het voor Terschelling behouden van voorwerpen en geschriften en andere getuigenissen van cultuurhistorisch belang. Daarnaast wordt de verkregen kennis verspreid door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies en door publicaties in onder meer ons eigen tijdschrift.

De vereniging telt momenteel 1300 leden, zowel op Terschelling als aan de vaste wal, waaronder een groot aantal instellingen zoals bibliotheken, musea, universitaire instellingen, het Meertens instituut en andere cultuurhistorische verenigingen. Leden van de vereniging zijn ook ‘Vrienden’ van het museum ’t Behouden Huys.

De vereniging is met twee leden vertegenwoordigd in het bestuur van Schellinger Erfdeel, een stichting die is opgericht met het doel belangrijke zaken voor Terschelling te behouden, en met één lid in het bestuur van de stichting Húske op ‘e Hoek.

Historie SML

De huidige Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lântse is voortgekomen uit de in 1964 opgerichte Vereniging van Vrienden van de Terschellinger musea. Na een aanvankelijk hoopvol begin ging het in de jaren zeventig bergafwaarts met deze vereniging.

In 1980 is zij heropgericht, eerst met de naam Cultuurhistorische Vereniging ’t Behouden Huys. Omdat deze naam echter veel verwarring veroorzaakte is die in 1988 gewijzigd in Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lântse.

Lees artikelen tijdschrift SML >